Tag: TNC

ศัลยกรรมตาสองชั้น Eye Lids Surgery ชั้นตาชัด เส้นคมโค้งสวย

“ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” ใคร ๆ ก็ว่าไว้เช่นนั้น เพราะดวงตาเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้คนเราได้รู้จักพูดคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการคุยธุรกิจ

0 Shares